00   
 
Pictures & Prayers
 
00   
 
 
 
Sri Rãma
 
 
 

@

@\
\
Prayers to Sri Rãma
\
Sugreeva Mithram Paramam Pavithram -
Seetha Kalathram Navamega Gaathram |
Kaarunya Bathram Sadhaapathra Ne'thram -
Sree Ramachandhram Sadhatham Namaami ||
\
Samsaara Saaram Nigama Prachaaram -
Dharma-avathaaram Hrudhaya Bhoomi Baaram |
Sadhaa Nirvigaaram Sukasindhu Saaram -
Sree Ramachandhram Sadhatham Namaami ||
 
\
 
\@