@
 
Pictures & Prayers
 
00
 
 
00
 
Sri Krishna with Radha
 
 

 

 

00  

 

Prayer Slokas on Sri Krishna

 

\
 
Namasthubhyam Jagannatha Devakeethanaya Prabho' |
Vasudhe'va sutha-anandha-a'nandha Yaso'dhanandha-varddhana ||
Govindha Go'kuladhaara Gopikaantha Gunaarnava |
Paahimaam Padhmanayana Pathitham Bhavasa'gare' ||
0
Paahi Paahi Jaganmohana Krishna - - Paramaanandha Sri Krishna
Devaki Vasudeva Nandana Krishna - - Dhivya Sundhara Sri Krishna
Nandha Yasodhaa Nandhana Krishna - - Indhu Vadana Sri Krishna
Kundha Radhana Kutilaalaga Krishna - - Mandhasmitha Sri Krishna
 
\
 

 

 

00