Pictures & Prayers
 
 
 
 
00   
 
Sri Bala Krishna
 
 
 

\

00\ 
 
Prayers to Sri Balakrishna
 
\
Namasthubhyam Jagannatha Devakeethanaya Prabho' |
Vasudhe'vasutha-anantha-aanandha Yaso'dhanandha-Vardhana ||
Govindha Go'kuladhaara Gopikaantha Gunaarnava |
Paahimaam Padhmanayana Pathitham Bhavasaagare' ||
\\
Pãhi Pãhi Jaganmohana Kr.shna - Paramãnandha Sri Kr.shna |
Vasudeva Nandana Kr.shna - Dhivya Sundara Sri Kr.shna ||
Yasodhã Nandhana Kr.shna - Indhu Vandana Sri Kr.shna |
Radhana Kutilãlaga Kr.shna - Mandhasmitha Sri Kr.shna ||
\
 \