00
 
Pictures & Prayers
 
00   
 
00   
Sri Subramanya
 
 

00

   

00  
Shadaananam Chandanaliptha Kathram -
-Mahorasam Divya Mayoora Vaahanam |
Rudhrasya Soonum Sooraloka Naadham
- Brahmanya Dhevam Saranam Prabathye' ||
 00