Pictures & Prayers
 
    
 
 
    
 
Sri Venkateswara
 
 
 

 

   

00  
Sri Bãlãji - Srinivãsã
 
Prayers to Sri Venkateswara
0
Megashyamam peetha Kause'ya vaasam
Srivathsaangam Kausthubhothba-asithaangam |
Punyobhedham Pundareegaayadhakshagam
Vishnum vandhe' Sarvalokaiga naadham||
0
vina venkatesam na natho na nathah
sada venkatesam smarami smarami |
hare: venkatesa: prasida prasida
priyam venkatesa! prayaccha prayaccha ||

sriyah kantaya kalayana - nidhaye nidhaye'rthinam |
Sri venkata nivasaya - Srinivasaya mangalam ||

0

 

00