Pictures & Prayers
 
   
 
 
    
 
Sri Surya Bhagawan
 
 
 

 

   

   
 
Prayers to Surya - The Sun
 
0
Ãdhi Deva Namasthubhyam - Praseedha mama Bhãskaram |
Dhivãkara Namasthubhyam - Prabhãkara Namosthuthe' ||

Japaa kusuma Sankaasam - Kaasyapeyam Mahaath' yuthim
Thamo'urim sarva Paapa ganam - Pranathosmi Dhiwãkaram