00
00
 
-
 
 Hindu Heritage Study Program  
\
\0
\
A Companion to the Study of Hinduism - Part II
0
HR 255.02
Principles and Practice of Hindu Dharma
~ Level - 2
Selection of Prayers and Recitations
0
Prayer Manthras and Slokams To Understand and to Recite
0
 
\  
\
 
Slokas
- 03 -
Sri Siva Panchaakshara Sthothram
by Sri Aadhi Sankaraacharya
Companion
Part - II
 

 

 

\ 

Naage'ndhra Haaraaya Thrilochanaaya
Bhasmaanga Raahaaya Mah'esvaraaya |
Nithyaaya Sudhdhyaaya Thigambaraaya
Thasmai Nakaaraaya Namah:schivaaya || --1

 

Manthaakinee Salila sadhana Sarchithaaya
Nandheesvara Pramadha Naadha Mahe'svaraaya |
Mandhaara Pushpa Bahupushpa Supoojidhaaya
Thasmai Mahaaraaya Namah:schivaaya || -- 2

 

Sivaaya Gowree Vadhanaapja Baala
Sooryaaya Dhakshaathvara Naasakaaya |
Sri Neelakandtaaya Vrushadhvajaaya
Thasmai Sikaaraaya Namah:schivaaya || -- 3

 

Vasishtta Kumbhothbhava Goudhamaarya
Muneendhra De'vaarcchidha Se'karaaya |
Chandhraarga Vaisvaanara Lo'chnaaya
Thasmai Vagaaraaya Namah:schivaaya || -- 4

 

Yaksha Swaroopaaya Jadaa Dharaaya
Pinaaga Hasthaaya Sanaathanaaya |
Dhivyaaya Dhevaa Dhigambaraaya
Thasmai Yagaaraya Namah:schivaaya || -- 5

 

Panchaaksharam itham Punyam Yah:ppade'th Sivasannithou |
Sivalo'ha Mavaapno'dhi Sive'na Saha mo'dhathe' || -- 6

 
\  
\  
\Ardhanariswara 
He' Paarvathee Hrudhayavallaba Chandramoule'
Boodhaathiba Pramadhanaadha Girisavaasa |
He' Vaamadhe'va bhavarudhra Pinaakapaane'
Samsaaradh:ukkaka Hanaath Jadheesa Raksha ||
 
Prayer Slokas on Sri Siva 
Brahma Muraari Suraarchitha Lingam
Nirmala Baashitha So'bhitha Lingam |
Janmaja Dh:ukkha Vinaasaka Lingam
Thath Pranamaami Sadhaasiva Lingam ||
 
Dhe'vamuni Parvaraarchitha Lingam
Kaama dhahana Karunaakara Lingam |
Raavana Tharpa Vinaachana Lingam
Thath Pranamaami Sadhaasiva Lingam ||
 
\  
\  
Slokas
- 04 -
Prayers Slokas on Sri Sakthi
Companion
Part - II
 

Sarva Mangala Maangalye' Sive' Sarvaardha Saadhike,
Saranye' Tryambake' Gauri Naarayani Namosthuthe'. ||11 - 10 ||

Salutations be toYou, O Naraayani, O You who are the
good of all good, O auspicious Devi, who accomplishes everything,
the giver of refuge, O three-eyed Gowri .
 

Saranaangatha Dheenaartha Parithraana Paraayane'
Sarvasyaarthi Hare' Devi Naaraayani Namosthuthe'. ||11 - 12 ||

Salutations be to You, O Naraayani, You who are the power of
creation, preservation and destruction and are eternal.
You are the substratum and embodiment of the three gunas.
 

Sarvaroope' Sarve'se' Sarvasakthi Samanvithe',
Bhayebhyastrahi no Devi Durge' Devi Namosthuthe'. || 11 - 24 ||

Salutations be to You, O Mother of the Universe, Durga,
who exists in all beings, and posses all power. Please protect us from all errors.
 
\  

Kathyaayani Maha Devi Mahaamaaye' Maheswari
Nandhagopa Sudham Devi Pathimme' Dhaadhu Marhasi.

 
Prayer Slokas on Sri Raja Rajeswari
Amba Saambhavi Chandramouleer-Abalaa Aparnaa Umaa-Paarvathi,
Kaalee - Haimavathee Sivaathrinayanee Kaathyaayanee Bhairavi |
Saavithree Navayouvanaa Subaharee Saamraajya Lakshmeepradhaa
Chithroobi Parade'vathaa Bhagavathee Sri Raja Rajeswaree ||
 
Chathurbhuje' Chandrakalaavadamse' Kuchonnadhe' Kumkumaraaghaso'ne' |
Pundre'kshu Paasankusa Pushpabanahasthe' Namasthe' Jadhekamaathah: ||
-- from Syamala Dhandakam - by Kavi Kalidasa
Oh, You with four arms, wearing the digits of the moon, with raised chest,
the complexion of red kumkum, holding the bow of sugar cane, the pasa rope,
the ankusa and five flower arrows -- You are the One Mother of the Universe.
 
\   
 
\  
Slokas : - - 01 , 02 , - , 03 , 04 , - , 05 , 06 , - , 07 , 08 , - , 09 , ,- , 10 , - , 11 , 12 . - , 13 , 14 , - :
 

00